Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy InModernTop, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.inmodern.pl, prowadzony jest przez InModernTop Sp. z o.o. z siedzibą    w Bydgoszczy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000769445, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł, NIP 554-297-34-05, REGON 382441610

 

 

2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

3.    Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego www.sklep.inmodern.pl                         i akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

2.    Sprzedawca - InModernTop Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kołobrzeskiej 39, kod pocztowy 85-704, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000769445, o kapitale zakładowym 20 000,00 zł, NIP 554-297-34-05, REGON 382441610

 

3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.inmodern.pl

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: 85-704 Bydgoszcz, ul. Kołobrzeska 39

2.    Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@inmodern.pl, podstawy@inmodern.pl

3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 607-811-719, 661-516-587,

4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 18 2490 0005 0000 4530 9014 1664

5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.     włączona obsługa plików cookies,,

d.    zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Użytkownikami korzystającymi z serwisu sklep.inmodern.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

 

2.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

 

3.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

4.      Wszelkie informacje o towarach, w szczególności katalogi, broszury i inne materiały informacyjne i reklamowe zamieszczone na stronie internetowej www.sklep.inmodern.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) kodeks cywilny. Wskazane informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy przez potencjalnych Klientów InModernTop Sp. z o.o.

 

5.      Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych, na co znaczący wpływ ma kalibracja i rodzaj monitora używanego przez Klienta.

 

 

6.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

7.      Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

8.      W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

9.      Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

10.   Klient ma obowiązek ponadto zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli, drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), do którego będą wniesione meble.

 

11.   Klient jest zobowiązany do sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju.

 

12.   W razie jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki konieczne jest niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy o występujących nieprawidłowościach wynikających z wadliwości doręczenia.

 

13.   W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Klient, w celu dochodzenia roszczeń wynikających z nieprawidłowo zrealizowanego przewozu przesyłki, powinien  (zgodnie z treścią Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe [Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.]):

1)    zwrócić się do przewoźnika z wnioskiem o sporządzenie protokołu szkody (chyba że sporządzenie tego protokołu nastąpi z inicjatywy przewoźnika), protokół szkody musi zostać podpisany zarówno przez Klienta jak i przewoźnika a data spisania protokołu szkody musi być jednakowa z datą odbioru przesyłki.

 

2)    w przypadku nieobecności Klienta przewoźnik powinien dokonać ustaleń (niezbędnych do sporządzenia protokołu) w obecności osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.

 

3)    jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie, zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

4)    protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki, jeżeli uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego przewoźnik stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy, uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu.

 

5)    jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez przewoźnika, uprawniony ponosi opłaty określone w taryfie.

 

6)    w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez przewoźnika w porozumieniu z uprawnionym.

 

7)    dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984 nr 53, poz. 272 ze zm.) lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przysługuje uprawnionemu po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji, przewoźnikowi zaś – po bezskutecznym wezwaniu zobowiązanego do zapłaty.

 

 

14.   po otrzymaniu przez Klienta wypełnionego i podpisanego (zgodnie z przytoczonymi wyżej zasadami) protokołu szkody Klient powinien przesłać skan tego dokumentu na adres poczty elektronicznej biuro@inmodern.pl, zaleca się również zrobienie zdjęć uszkodzeń przesyłki oraz wysłanie ich na w/w adres e-mail.

 

15.   w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki i chęci jej zwrotu należy prawidłowo zabezpieczyć Towar, aby uchronić go przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem czy zniszczeniem.

 

 

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail,login,hasło

 

2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 

 

3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

5.    Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.

 

6.    Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie.

 

 

7.    Założenie konta traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 

2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 

3.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 

4.    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 

5.    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie.

 

6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a.    przesyłka kurierska,

b.    przesyłka kurierska za pobraniem,

 

      2.   Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 

a.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy – płatności obsługiwane są za pomocą standardowego przelewu oraz przelewu online z tpay.com, jak również kodem BLIK z tpay.com

 

      3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    płatności przelewem, przelewem online z tpay.com oraz kodem BLIK z tpay.com Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki – wysyłki za pobraniem realizowane są do wysokości 500,00 zł wartości zamówienia.

 

4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 

5.    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 

6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, przelewem online z tpay.com oraz kodem BLIK z tpay.com - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

2.    Jeżeli Towar sprzedany ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania Towaru przez Klienta. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Klientowi także w przypadku wadliwie wykonanej Usługi.

 

3.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 

4.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 

5.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

6.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

 

7.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 

8.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,     z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

b.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

c.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy (Ul. Kołobrzeska 39, 85-704 Bydgoszcz) podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni na swój koszt.

d.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

9.    Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c.     W przypadku zamówienia indywidualnego, tj. wyboru kolorystyki materiału bądź ekoskóry przy zamawianiu tapicerowanych produktów, jak również przy zmianie standardowych wymiarów podstaw.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

 

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 

3.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 

4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

 

      6.Towary odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

         Ul. Kołobrzeska 39, 85-704 Bydgoszcz

 

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

 

Uprawnienia InModernTop Sp. z o.o.  w ramach sklepu sklep.inmodern.pl

 

1.    InModernTop Sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Użytkownika w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu sklep.inmodern.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy InModernTop Sp. z o.o. uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych.

 

2.    W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik nie ma możliwości zalogowania się do niego.

 

3.    InModernTop Sp. z o.o.  może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji także wówczas, gdy Konto tego Użytkownika było zawieszone w przeszłości.

 

4.    InModern Sp. z o.o. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od InModernTop Sp. z o.o. niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie InModernTop Sp. z o.o.

 

5.    InModernTop Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zaprzestania świadczenia usługi dostępu do serwisu bez podania przyczyny.

 

6.  Zawartość strony internetowej www.sklep.inmodern.pl jest własnością firmy InModernTop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą w Bydgoszczy. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów On-line Shop (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

7.  Oznaczenie www.sklep.inmodern.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

 

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 

4.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

1.   Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

2.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

5.   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 01/02/2019 r.